Close

Eindverslag gemeentebreed beraad gepresenteerd

Op zaterdag 12 september is het eindverslag van het gemeentebreed beraad van de PGD gepresenteerd aan de leden van de kerkenraad. Hier vindt u het verslag:

Eindverslag gemeentebreed beraad PGD augustus 2020

En hier vindt u alle bijlagen:

Bijlage 1. Uitgangspunten en vorm van de dialoogtafel

Bijlage 2. Brochure gemeente breed beraad

Bijlage 3. Overzicht enquêtevragen per thema

Bijlage 4. Vragenlijst enquête onder willekeurige mensen en sleutelfiguren

Bijlage 5 Uitkomsten en conclusies enquête willekeurige mensen op straat

Bijlage 6a. Interviews sleutelfiguren

Bijlage 6b. Conclusies interviews sleutelfiguren

Bijlage 7a. Conclusies bij het thema geloven

Bijlage 7b. Conclusies bij het thema gemeenschap

Bijlage 7c. Conclusies bij het thema handelen

Bijlage 8a. Inventarisatie en conclusies open vraag thema geloven

Bijlage 8b. Inventarisatie en conclusies open vraag thema gemeenschap

Bijlage 8c. Inventarisatie en conclusies open vraag thema handelen