Close

Veilige kerk

De kerkenraad hecht eraan om als Protestantse Gemeente Doetinchem een veilige plaats te zijn voor iedereen. Met duidelijke regels en beleid voor een veilige omgang. Dit in aansluiting op het beleid dat door de landelijke kerk wordt geadviseerd. Denk aan het benoemen van vertrouwenspersonen, een aanstellingsbeleid voor vrijwilligers en het afspreken van een gedragscode.

De kerkenraad heeft ds. Klaas A. Bakker, emerituspredikant van de Catharinakerk Doetinchem, en Liesbeth Meij, oud-rector van het Ulenhofcollege Doetinchem, bereid gevonden om de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen.
Zie ook: Procedure inzetten van interne vertrouwenspersoon (IVP)

Contactgegevens:
Mw. Liesbeth Meij, 06 – 31307399, em.vertrouwenspersoon.pgd@gmail.com;
Ds. Klaas A. Bakker, 06 – 53773685, kab.vertrouwenspersoon.pgd@gmail.com;

Vertrouwenspersonen zijn een eerste aanspreekpunt voor iedereen die zich onveilig voelt in onze kerkelijke omgeving. Het kan gaan om bedreiging, in het nauw gezet voelen, onheus bejegend worden, ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik. Dit geldt ook voor vermoedens van misbruik. Zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Zie ook: Taakomschrijving Intern Vertrouwenspersoon (IVP) en PKN routekaart

Als gemeente willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid zijn kenmerken van dit gedrag. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden. Hiervoor hebben we een gedragscode opgesteld voor alle medewerkers en vrijwilligers. Zie voor de volledige tekst: Gedragscode veilige kerk

De gedragscode is in de kerkenraadsvergadering van 17 februari 2022 door de ambtsdragers ondertekend. Deze maatregelen zijn erop gericht dat onze gemeente een veilige plek is voor iedereen, zodat we het goed hebben met elkaar.