Close

1 juni: Gemeenteavond in De Wingerd.

De kerkenraad vraagt aandacht voor de gemeenteavond op 1 juni in De Wingerd. Aanvang: 19.30 uur

Op 20 april heeft de kerkenraad vertrouwelijk kennisgenomen van een aantal ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de toekomst van de PGD.

De plannen die uit het Gemeente Breed Beraad (GBB) vanuit de 4 vierplekken naar voren zijn gekomen bieden perspectief. Echter onze financiële mogelijkheden zijn beperkt. De huidige financiële situatie -ondanks een prima Kerkbalans opbrengst voor 2023- leidt binnen enkele jaren tot uitputting van ons vermogen. We kunnen onze rekeningen dan niet meer betalen.

Dat betekent dat we moeten gaan nadenken hoe we inkomsten en uitgaven weer in evenwicht brengen, zodat we een gezonde en perspectiefvolle kerk in de toekomstige jaren kunnen zijn. En alle zekerheden komen dan in trilling. Conform het GBB blijven we uitgaan van het handhaven van de 4 vierplekken. Hoe we dat dan gaan invullen met predikanten, ondersteuning, vieringen, gebouwen, en activiteiten zal de komende maanden verder gestalte moeten krijgen. De eerste vingeroefeningen zijn al gedaan vanuit de kerkrentmeesters en uitgewerkt door het moderamen en de pastores. De komende tijd liggen keuzes aan ons voor naar aanleiding van het aanstaande emeritaat van twee predikanten, ook is er aanleiding om naar de gebouwen te kijken die in eigendom zijn van de PGD.

De vingeroefeningen zijn op 20 april informerend besproken in de kerkenraad en de kerkenraadsleden bespreken dit in mei binnen hun vierplek. Op 25 mei wordt de opbrengst ervan besproken in een ingelaste kerkenraadsvergadering. Dan besluit de kerkenraad welke plannen rijp zijn om in het openbaar met de gemeenteleden te bespreken.

Voornemen

Het voornemen is om deze opbrengst en de onderliggende stukken te bespreken op de gemeenteavond van 1 juni. De kerkenraad wil de gemeenteleden nauw betrekken bij de ontwikkelingen. Na 1 juni zullen dan de eerste besluiten genomen gaan worden die geen uitstel dulden. Maar ook daarna zullen er nog gemeenteavonden volgen over verder te nemen stappen.
We beseffen dat de financiële vraagstukken de energie uit onze kerkgemeenschap kunnen trekken. Dat willen we graag voorkomen; er is perspectief op een zinvolle invulling van ons kerk zijn. Het zal anders worden, maar is zeker hoop. We mogen daarbij vertrouwen op de hulp van de Geest die ons zal bijstaan.

De gemeenteavond is op 1 juni in de Wingerd en begint om half acht.

Namens de kerkenraad,
Frans Langeveld, voorzitter